Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet i EU och EN20471

För att öka trafiksäkerheten och förebygga olyckor i samband med ex. motorstopp har en rad länder i Europa lagstiftat om att varje bil skall vara utrustad med minst en Reflekterande Säkerhetsväst certifierad enligt den europeiska standaraden EN20471/2013. Lagstiftningen ligger i linje med det initiativ som drivs av EU's Utskott för Transport och Turism för en halvering av trafikskadeoffer.

Länder som redan Lagstiftat

 • Belgien 
 • Bulgarien 
 • Frankrike 
 • Italien 
 • Kroatien 
 • Luxemburg 
 • Norge 
 • Portugal 
 • Slovenien 
 • Slovakien 
 • Spanien 
 • Ungern 
 • Österrike 
 • TYSKLAND lag all yrkestrafik 


Lagens innehåll ex. Nedan en sammanfattning av de viktigaste bestämmelserna: 

Minst en varselväst måste medföras. Förare av tre- eller fyrhjuligt motorfordon måste medföra en varselväst/ar i fordonet. I Österrike och Italien en väst per passagerare. I övriga länder gäller skyldigheten att medföra resp. att ha på sig västen enbart fordonsföraren. Varselväst krävs på landsväg, motorväg och motortrafikled. 

När måste man ha på sig varselvästen? Förare av tre- eller fyrhjuligt motorfordon måste ha på sig en varselväst i följande fall: På landsvägar: Alltid i sådana fall då en varningstriangel måste placeras ut. Det vill säga om fordonet stannar på körbanan - på en plats på vägen med dålig sikt - vid dålig sikt beroende på väderförhållanden - vid mörker, skymning eller gryning. På motorvägar och motortrafikleder: Alltid när föraren befinner sig utanför fordonet på körbanan i körriktningen (stopp på grund av motorkrångel, olycka eller liknande)- ej på motorvägsparkering 

Bestämmelser angående varselklädsel. Viktigt när det gäller varselklädseln är att den har reflekterande och flouriscerande färg samt reflexband. Följer normen EN20471. Logotyper, texter eller tryck får inte vara för stora. Tillåtna färger är flouriscerande gul, orange eller röd.


Om reflexer och reflexvästar – Regler och standarder 

Reflexer och reflexvästar omfattas av den europeiska förordningen 2016/425 för personlig skyddsutrustning (PPE- Personal Protective Equipment) kategori II, vilket bland annat innebär att tillverkaren ska låta prova utrustningen hos ett anmält organ (Notified Body) för testning. En Notified Body är ett ackrediterat testinstitut godkänt av EU. Provningen sker mot EU-gemensamma harmoniserade standarder efter vilket användningsområde produkten avses ha. Typgodkännandet ger tillverkaren möjlighet att CE-märka produkten, vilket är en nödvändighet för att kunna släppa ut produkten på den europeiska marknaden. Den svenska lag som genomför EU-direktivet 89/686/EEG, det så kallade PPE-direktivet (från engelskans Personal Protective Equipment) är Lag (SFS 1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk. Lagen kompletteras av en regeringsförordning (SFS 1993:972) och av föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 1996:7).


Allmänna krav för all personlig skyddsutrustning gäller att tillverkaren eller dennes representant inom EES-området ska:

 • sammanställa en teknisk dokumentation. Den ska innehålla alla relevanta fakta om de åtgärder tillverkaren använder för att säkerställa att utrustningen uppfyller grundkraven i föreskrifterna 
 • upprätta en särskild, skriftlig försäkran om att utrustningen överensstämmer med bestämmelserna i föreskrifterna för personlig skyddsutrustning ("Försäkran om överensstämmelse") 
 • lämna produktinformation, bland annat bruksanvisning på svenska, och vilken Notified Body som utfört testning 
 • CE-märka produkten 


Harmoniserade standarder för synbarhetshöjande skyddsutrustning och deras tillämpningsområden.


EN ISO 20471:2013 Skyddskläder med god synbarhet,Varselklädsel.

Utgår ifrån risksituation, och rekommenderar utifrån denna vilken typ av skyddsklass på plagg som bör användas och hur plaggen skall utformas. Denna standard rekommenderas alltid för högrisksituationer i trafikfarliga miljöer när man inte aktivt deltar i trafiken. 

Tre skyddsklasser finns, var i huvudskillnaden beror av ytan på det signalfärgade bakgrundsmaterialet (tyget) och det  retroreflekterande materialet (reflexbanden). 

Tyg och reflexband måste täcka runt hela torson.


Klass 3 plagg ger den högsta skyddsverkan och ska alltid användas vid arbete på högtrafikerad väg.

Klass 2 plagg ger mycket god skyddsverkan i trafikfarliga miljöer och är den som gäller i de länder man redan lagstiftat om varselväst i bilen och den klass som gäller på byggarbetsplatser.

Klass 1 plagg ger lite sämre synbarhet pga den mindre ytan på materialet. Men kan vara fullgott skydd i ej så hårt trafikerade miljöer.


EN 1150 Skyddskläder - Kläder med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk

Ger god skyddsverkan men har inte lika högt ställda krav som i EN ISO 20471, Västarna/plaggen behöver ej omsluta hela torson och ytterligare två signalfärger är tillåtna, fluoroscerande rosa och grön. Lämplig för tex joggare, cyklister, skolbarn etc.


EN 13356 Personreflexer med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk

Reflextillbehör, tex Hängande reflexer, Slap Wraps, reflexdekaler etc, som avser att göra användaren synbar när de blir belysta av nattetid. Indelade i tre typer beroende av konstruktion.

Specificerar bland annat att ytan måste överstiga 15 cm2/ per sida och att den retroreflekterande förmågan ska överstiga 400 CIL (ett mått på reflektion).  Produkterna är inte avsedda att användas som leksaker.